Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Ehitiste ja rajatiste tuleohutusalane ekspertiis

 1. Pprojekteerimisel aluseks võetud ja järgitud tehniliste ja projekteerimisnormide, standardite ning juhendmaterjalide loetelu;
 2. Ehitise tuleohutusklass, kasutusviis ja kasutusotstarve;
 3. Ehitiste vaheline tuleohutuskuja,
 4. Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide ning tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivusajad.
 5. Eripõlemiskoormus;
 6. Ehitise tuleohuklass ja tulekaitsetase;
 7. Ehitise jagunemine tuletõkkesektsioonideks ning konstruktsioonide tulepüsivust ja ehitustoodete ja -materjalide tuletundlikkust iseloomustavad näitajad;
 8. Hoones viibivate inimeste arvu piirangud evakuatsioonialade kaupa;
 9. Jagunemine suitsutsoonideks ja suitsueemalduse põhimõtted; suitsueemaldamise jaoks kavandatud aknad ja luugid;
 10. Asendiplaan ja situatsiooniskeem koos nii projekteeritud kui ka tuleohutust mõjutavate olemasolevate ehitiste, teede ja tuletõrje veevõtukohtadega äranäitamisega;
 11. Päästemeeskonna juurde- ja sissepääs ehitisele ning hoone evakuatsiooni- ja hädaväljapääsudele;
 12. Tulemüüride ja tuletõkkesektsioone moodustavate konstruktsioonide, sealhulgas tuletõkkeuste, avatäidete ning oluliste läbiviikude asukohad joonistel ja nende tulepüsivusajad;
 13. Evakuatsioonilahendus, sealhulgas evakueeruvate inimeste arv, evakuatsiooniteede laius ja vajadusel arvutus, trepikodade iseloomustus, evakuatsiooniväljapääsud ja nendel kasutatavad sulused; korruseplaanidel näidatakse evakuatsioonivõimalused, välja arvatud elamutes ja eluhoonetes, mis ei ole kõrghooned;
 14. Pääsud keldrisse, pööningule, katusele;
 15. Ventilatsiooni- ja kütteseadmete tuleohutuse põhimõtted;
 16. Ehitisse ettenähtud tuleohutuspaigaldiste loetelu, kavandatav kasutusiga ja paigaldusviisi lühikirjeldus;
 17. Ehitise välise tulekustutusvee minimaalne veevooluhulk ja selle tagamise lahendus;
 18. Muud tuleohutust mõjutavad tegurid ja tuleohutusabinõud ehitises.
SocShare v2